MENU

ZAKŁADY I PRACOWNIE

Zakłady i pracownie

Zakład Certyfikacji

oranges-line

Zakres działania Zakładu:

 • Certyfikacja chemicznych źródeł prądu na zgodność z wymaganiami norm krajowych i międzynarodowych oraz innych dokumentów normatywnych;
 • Prowadzenie auditów lub kontroli warunków organizacyjno-technicznych do realizowania stabilnej produkcji lub importu u Klientów.
 • Wykonywanie auditów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Przeglądy zarządzania;
 • Świadczenie usług w zakresie normalizacji;
 • Opiniowanie norm i innych dokumentów;
 • Ocena dokumentacji systemowej.

Zakład realizuje certyfikuję chemicznych źródeł prądu zgodnie z przyjęta Polityką Jakości przy zapewnieniu rzetelności i bezstronności działania.

Dostęp do prowadzonych usług mają wszyscy Klienci.

Zakład Certyfikacji zapewnia poufność informacji w zakresie wszystkich uzyskanych w procesie certyfikacji informacji z wyjątkiem szczególnych przypadków przewidzianych przepisami prawa.

Certyfikacja wyrobów dotyczy stwierdzenia zgodności z wymaganiami norm krajowych i zagranicznych, jako dokumentów odniesienia. Proces certyfikacji realizowany jest zgodnie z Programem certyfikacji chemicznych źródeł prądu – ocena zgodności i  Załącznikiem do Programu certyfikacji.

Procedura certyfikacji obejmuje:

1.     Zgłoszenie wyrobów do certyfikacji.

 • Wnioskodawca (producent lub importer) występując o certyfikację wyrobu lub grupy wyrobów składa do Zakładu certyfikacji wniosek, wypełniając druk CF-03-01 oraz wymagane dokumenty wyszczególnione we wniosku, między innymi:
 • oraz sprawozdanie z badań wyrobu na zgodność z dokumentem, którego wymagania mają być potwierdzone, wykonanych przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze.

2.     Ocenę systemu zarządzania dostawcy.

3.     Ocenę dokumentacji wyrobu i wyników jego badań.

 • W ramach procesu certyfikacji przeprowadzona jest zgodnie z programem certyfikacji ocena dokumentacji wyrobu, wyników jego badań oraz systemu zarządzania dostawcy.

4.     Decyzję w procesie certyfikacji.

5.     Wydanie certyfikatu po:

 • pozytywnym wyniku oceny procesu certyfikacji;
 • podpisaniu umowy na nadzór przez wnioskodawcę;
 • wniesieniu opłaty za postępowanie certyfikacyjne zgodnie z przedstawioną fakturą.

Certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów w nim zawartych w wykonaniu, w jakim były zgłoszone do badań i certyfikacji.

Szczegóły dotyczące:

 • odwołania, reklamacji lub spraw spornych;
 • opłat;
 • rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikatu;
 • przedłużenia ważności certyfikatu, przeniesienia praw własności;
 • zawieszenia ważności certyfikatu;
 • cofnięcia certyfikatu,

określone są w Informatorze   „Zasady certyfikacji wyrobów”.

mgr inż. Krystyna Krzyśko

tel.: 61 2797 822
e-mail: krystyna.krzysko@claio.poznan.pl